2019 Hailstone Restoration Chardonnay

2019 Hailstone Restoration Chardonnay